Konkursas 2018


PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO
„GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2018“
NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Profesinio meistriškumo konkurso „Geriausias jaunasis automechanikas 2018“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo, apdovanojimų skyrimo tvarką ir konkurso etapus.
 2. Konkursą organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“, Tarptautinio konkurso etapo, kuris vyks Lenkijoje, organizatorius yra Inter Cars S.A.
 3. Konkurso nuostatai bei visa su Konkursu susijusi informacija skelbiami interneto tinklalapyje www.jaunasisautomechanikas.lt
 4. Konkurso komunikacijai naudojamas el. pašto adresas: konkursas@intercars.eu

II. KONKURSO TIKSLAI

 1. Ugdyti mokinių profesinį meistriškumą.
 2. Kelti automechaniko specialybės prestižą.
 3. Didinti profesinio mokymosi motyvaciją.
 4. Tobulinti jaunimo teorinių žinių, praktinių įgūdžių bei techninių naujovių įsisavinimą, ugdyti iniciatyvą, bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąja Lietuvos bei kitų šalių patirtimi.
 5. Populiarinti profesinį mokymą

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkurso dalyviai - Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, vykdančių automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko formaliojo mokymo programas.
 2. Mokinių, dalyvaujančių konkurse amžius nuo 18 iki 23 – jų metų (konkurso pirmojo etapo dieną).
 3. Konkurso III etape dalyvis, atitinkantis amžiaus kriterijų, gali dalyvauti tik 1-ą kartą.
 4. Registracija į Konkursą sudaryta iš dviejų dalių: I - užpildyta paraiškos forma, kurią pildo mokykla, II - dalyvio (mokinio) registracija. Abi formos patalpintos internetiniame tinklapyje www.jaunasisautomechanikas.lt.
 5. Konkursas vyks keturiais etapais. Konkurso I, II ir III etapai vyks Lietuvoje, IV etapas yra tarptautinis ir vyks Lenkijoje:
  Etapai Data Užduotis Vieta
  I etapas 2018 m. sausio 16 d. Testo sprendimas internetinėje aplinkoje.
  Bus pateikta 100 klausimų; vienam klausimui skirti 4 atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas; vienam klausimui atsakyti bus skirta viena minutė. 2 geriausiai pasirodę kiekvienos mokyklos mokiniai patenka į II etapą.
  Lietuvos profesinio mokymo įstaiga, kurioje mokinasi mokinys
  II etapas 2018 m. sausio 25 d. Testo sprendimas internetinėje erdvėje.
  Bus pateikta 100 (sudėtingesnio lygio) klausimų; vienam klausimui skirti 4 atsakymų variantai, iš kurių galimi nuo vieno iki keturių teisingi atsakymai; vienam klausimui atsakyti bus skirta viena minutė. 8 (po vieną geriausiai pasirodžiusį mokinį iš skirtingų aštuonių mokyklų) patenka į konkurso finalą.
  Lietuvos profesinio mokymo įstaiga, kurioje mokinasi mokinys
  III etapas (Finalas) 2018 m. Vasario 8-9 Praktinės užduotys.
  Pateikiamos praktinės užduotys, kurias turi atlikti kiekvienas dalyvis; užduotys bus atliekamos realioje darbo vietoje, naudojant šiuolaikinę technologinę įrangą; vienai užduočiai atlikti bus skiriama 45 min. 3 Geriausiai pasirodę mokiniai patenka į tarptautinį Superfinalą.
  Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius
  IV etapas (Tarptautinis Finalas) 2018 m. Gegužės 24-25 Praktinės užduotys.
  Pateiktos praktinės užduotys, kurias atliks kiekvienas dalyvis; užduotys bus atliekamos realioje darbo vietoje, naudojant šiuolaikinę technologinę įrangą.
  ul. Gdańska 27, Čosnovas (Czosnów), Lenkija
 6. Konkursui vadovauja Konkurso organizacinė komisija (toliau – OK), susidedanti iš UAB „Inter Cars Lietuva“, Inter Cars S.A., darbdavių (autoservisų), bei mokymo įstaigų atstovų.
 7. Konkurso organizavimo tvarką tvirtina UAB „Inter Cars Lietuva“ bei Inter Car S.A.
 8. I, II ir III etapų konkursų rezultatus apibendrina, skelbia ir įvertina OK. Konkurso IV etapą, skelbia ir vertina komisija, sudaryta iš Inter Cars S.A. atstovų bei automobilių dalių gamintojų.
 9. Konkurso užduotys kiekviename etape apims šias dalyko temas:
  • Automobilio variklis
  • Automobilio maitinimo sistemos
  • Automobilio transmisija
  • Automobilio pakaba
  • Automobilio stabdžiai
  • Automobilio vairas
  • Automobilio komforto sistemos
  • Automobilio aktyvaus ir pasyvaus saugumo sistemos
  • Automobilio elektrinės sistemos

IV. KONKURSO VYKDYMAS

 1. Konkurso I etapo dalyvių skaičius neribotas. Konkurse dalyvaujanti mokykla iki sausio 9 d. puslapyje www.jaunasisautomechanikas.lt. užpildo elektroninę paraišką nurodydama atsakingą asmenį.
 2. Po I etapo bus atrinkti 2 geriausiai pasirodę mokiniai iš kiekvienos mokyklos.
 3. Po II etapo bus atrinkti 8 moksleiviai, po vieną geriausiai pasirodžiusį testo metu iš skirtingų aštuonių mokyklų
 4. III etape praktinių užduočių metu bus išaiškinti finaliniai konkurso nugalėtojai, kurie taip pat laimės galimybę dalyvauti IV tarptautiniame etape.
 5. OK atsakinga už teisingą I, II ir III etapų rezultatų įvertinimą, individualų nugalėtojų informavimą ir kvietimą į finalinį konkurso etapą.
 6. Finalinis konkurso etapas vyks viešai, pagal OK patvirtintą tvarką. 7. III ir IV Konkurso etape užduotį atlikusiam mokiniui bus galima susipažinti su užduoties atlikimo vertinimu, su kuriuo kriterijais mokinys bus supažindintas prieš užduoties atlikimą. Konkurso dalyvis turės pasirašyti po vertinimo protokolu, jog susipažino ir sutinka/nesutinka su vertinimo rezultatais. Vertinimą dalyvis gali apskųsti per 10 min nuo užduoties baigimo laiko. Vėliau pateiktas skundas nebus nagrinėjamas.
 7. Konkurso vykdymui ir bendravimui su konkurso dalyviais bus naudojamas konkurso internetinis tinklapis www.jaunasisautomechanikas.lt, bei elektroninis paštas.
 8. Konkurso rezultatai skelbiami konkurso “Geriausias jaunasis automechanikas” internetiniame tinklalapyje adresu: www.jaunasisautomechanikas.lt
 9. Organizatorius pasilieka teisę daryti pakeitimus.

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. OK atsako už būtinos informacijos organizatoriams, dalyviams ir vertintojams teikimą.
 2. Konkurso užduotys vertinamos pagal konkurso taisyklėse nustatytus vertinimo kriterijus. Vertinimą atlieka konkurso nepriklausoma vertinimo komisija susidedanti iš mokymo įstaigų, servisų bei autodalių gamintojų atstovų.
 3. Pirmumo teisę dalyvauti II, III ir IV konkurso etapuose turės dalyviai, surinkę didžiausią balų skaičių. Surinkus dviem ar daugiau dalyvių vienodą balų skaičių, aukštesnį įvertinimą įgis tie mokiniai, kurie per trumpesnį laiką teisingai bus atlikę konkurso užduotis.
 4. III ir IV etape dalyvaujantys mokiniai bus vertinami pagal praktinės užduoties atlikimo technologinius reikalavimus (reikalavimai nustatomi remiantis automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko rengimo standarto kompetencijų vertinimu).
 5. Vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.
 6. Organizatoriai turi teisę bet kuriuo etapo metu pašalinti dalyvį iš Konkurso jei: dalyvio veiksmai akivaizdžiai pažeis Konkurso taisykles (užduotis atliks nesavarankiškai, trukdys kietiems dalyviams, naudosis papildomomis priemonėmis nenumatytomis užduoties atlikime).
 7. Konkurso finalinio etapo laimėtojai, jų mokytojai, bei mokymosi įstaigos bei bus apdovanoti vertingais prizais, bei galimybe atstovauti tarptautiniame Young Car Mechanic konkurse, kuriame numatytas prizų fondas sudaro 23 000 Eur., kurį pasidalins 13 vietos laimėtojai atitinkamomis proporcijomis. Kiekvienos vienos prizinės vietos suma bus paskirstyta: 20% dalyvis, 10% mokytojas, bei 70% mokykla. Prizinis fondas nebus išmokamas pinigų sumomis, už iškovotas sumas bus galima įsigyti Inter Cars prekiaujamą produkciją. Kiti finalinio etapo dalyviai bus apdovanoti vertingais apdovanojimais, atminimo dovanomis bei padėkomis už dalyvavimą konkurse.

Konkurso nuostatos [PDF]